Rozhodnutia ÚRSO

V kampani BIOMASAKER mal VLK pravdu

V decembri 2014 zverejnil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Analýzu využívania drevnej štiepky pri výrobe elektriny a tepla v ktorej potvrdil zistenia VLK-a. ÚRSO zistil, že spaľovne nakupujú drevnú hmotu cez nastrčených sprostredkovateľov, čím umelo navyšujú ceny nakúpenej suroviny. Úrad následne znížil maximálnu cenu za drevnú štiepku, ktorú si môžu výrobcovia tepla z tohto paliva zahrnúť do ceny tepla o 26 % a plánoval iniciovať zmeny v platných pravidlách prideľovania dotácií na výrobu elektrickej energie. ÚRSO potvrdil, že dochádza k umelému navyšovaniu ceny dreva.

Analýza využívania drevnej štiepky pri výrobe elektriny a tepla. ÚRSO

tazba v NP Poloniny
Ťažba drevnej biomasy v Národnom parku Poloniny.

Vo februári 2015 došlo v kampani BIOMASAKER k dôležitému posunu. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) potvrdil podozrenia Lesoochranárskeho zoskupenia VLK a udelil vysoké pokuty.

ÚRSO na svojej stránke zverejnil rozhodnutia o udelení pokút pre firmy BIOENERGY BARDEJOV s.r.o. a BIOENERGY TOPOĽČANY s.r.o. (firmy majú spoločných majiteľov), v ktorých udelil uvedeným subjektom pokuty vo výške 15 000 EUR pre BIOENERGY BARDEJOV s.r.o. a 10 000 EUR pre BIOENERGY TOPOĽČANY s.r.o.. Šetrenia prebiehali na základe podnetov VLK-a, ktorý mal podozrenie, že v týchto zariadenia je spaľované kvalitné drevo, napriek tomu že podľa zákona je možné spaľovať iba drevo najnižšej kvality.

Úrad vo svojom rozhodnutí uvádza, že pokutované subjekty klamali o kvalitatívnej triede dreva používaného ako palivo na výrobu elektriny. Úrad fyzickou kontrolou v skladovacích a manipulačných priestoroch pokutovaných subjektov zistil, že na spaľovanie využívali drevo kvalitatívnej triedy III a V, pričom v dokladoch, ktoré tieto spoločnosti predložili Úradu uvádzali, že využívajú drevnú hmotu triedy VI, t.j. najmenej kvalitné drevo (palivové drevo). Počas kontroly ÚRSO bolo v areály BIOENERGY Bardejov celkovo skladovaných 21 500 m3 dreva, z toho 18 000 m3 (84%) dreva bolo kvality III a V a iba 16 % dreva spĺňalo kvalitu triedy VI, ktorú môžu spaľovať.

Firma BIOENERGY Bardejov uvádza, že ročne spáli cca 100 000 m3 dreva, načo dostáva od štátu dotáciu vo výške 5,3 mil. EUR. ÚRSO potvrdilo, že 18 000 m3 dreva nespĺňalo podmienky na udelenie tejto dotácie, t.j 18% z pridelenej dotácie (1 mil. EUR) bolo vyplatených v rozpore so zákonom a za to im udelili naozaj „poučnú“ pokutu vo výške 15 000 EUR.

Zároveň sa týmito rozhodnutiami potvrdili zistenia VLK-a, že dotácie na spaľovanie sú príliš štedro nastavené a umožňujú dotovaným subjektom cenovo konkurovať aj drevospracujúcemu priemyslu a spaľovať kvalitné drevo, dokonca až kvalitatívnej triedy III. Dochádza tým nielen k ničeniu lesov a nelesných drevinových spoločenstiev, ako sú brehové porasty, medze, vetrolamy, zarastajúce plochy ale v spaľovniach končí aj drevo z národných parkov a iných chránených území. Navyše to má aj negatívne ekonomické dôsledky, ako deformovaniu trhu s drevom a znevýhodňovaniu nedotovaných subjektov.

VLK ma pravdu

Rozhodnutie ÚRSO o udelení pokuty pre BIOENERGY BARDEJOV s.r.o.

Rozhodnutie ÚRSO o udelení pokuty pre BIOENERGY TOPOLČANY s.r.o.