Petícia

Petícia BIOMASAKER

Petícia za zrušenie štátnych dotácií je súčasťou kampane BIOMASAKER, ktorú začalo Lesoochranárske zoskupenie VLK 1. apríla 2014 pri najväčšej jedli na Čergove. Predmetom petície je zrušenie štátnych dotácií na všetko drevo spaľované v biomasových zariadeniach okrem dreva pochádzajúceho z energetických porastov a z odpadu z drevospracujúceho priemyslu. Dôvodom je fakt, že na Slovensku ubudlo od roku 2000 760 km2 lesov a v súčasnej dobe sa ťaží takmer 4 milióny m3 dreva na energetické účely, pričom udržateľná ťažba všetkého dreva je na lesných a nelesných plochách 5,8 – 6 miliónov m3 dreva.

infostanok

VLK v decembri 2014 odovzdal petíciu, ktorú podpísalo 38 000 občanov z celého Slovenska, Ministerstvu hospodárstva SR. Oznámenie výsledku vybavenia petície, ktoré nám zaslalo MH SR a reakciu LZ VLK na ich tvrdenia si môžete prečítať tu:

Petícia

Oznámenie MH SR vo veci vybavenia petície BIOMASAKER

Vyjadrenie LZ VLK k oznámeniu MH SR vo veci vybavenia petície BIOMASAKER

 odovzdanie peticie