Aktuálne

Opäť hrozí nový BIOMASAKER

Ministerstvo hospodárstva nachystalo v decembri 2021 „skvelý Vianočný darček“ a pokúša sa opätovne spustiť BIOMASAKER v slovenských lesoch!

Predložilo návrh zákona, ktorý má opätovne umožniť dotovať spaľovanie dreva zo slovenských lesov, brehových porastov, remízok, či vetrolamov. Každý občan SR tak bude opäť platiť ničenie našej prírody. Dotácie za spaľovanie dreva pre výrobu elektrickej energie totiž nepochádzajú z EÚ, ani od Vlády SR, ale z vašich účtov za elektrinu.

V decembri 2018 schválila NR SR zmenu definície biomasy ako obnoviteľného zdroja energie. Drevná biomasa je v súčasnosti považovaná za obnoviteľný zdroj iba v prípade, že sa jedná o odpad z drevospracujúceho priemyslu alebo pochádza zo špeciálnych, na takéto účely pestovaných, energetických porastov. Predložený návrh vracia podmienky do stavu pred decembrom 2018 a ešte ich viac zhoršuje.

Tento postup Ministerstva hospodárstva SR je o nepochopiteľný aj z dôvodu, že čelní predstavitelia tejto inštitúcie boli medzi predkladateľmi spomínanej zmeny zákona v roku 2018.

Lesoochranárske zoskupenie VLK predkladá k tomuto návrhu hromadnú pripomienku.

Pomôžte a podpíšte a šírte v komunite.


Po zákone o BIOMASAKRI sme vyhrali aj vyhlášku, ktorá uvádza zákon do praxe.

Ďakujeme všetkým 8671 podporovateľom, ktorí za tri dni podporili našu hromadnú pripomienku.
Znenie vyhlášky


VLK posúva BIOMASAKER na európsku úroveň

Lesoochranárske zoskupenie VLK dnes, 4. marca 2019, spolu s ďalšími piatimi zástupcami európskych štátov, zažalovalo Radu Európy a Európsky parlament na Súdnom dvore Európskej únie, kvôli zahrnutiu lesnej biomasy ako obnoviteľného paliva do Smernice o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (RED II).

VLK, spolu so svojimi partnermi, žiada zrušenie zaradenia lesnej biomasy ako obnoviteľného paliva v rámci Smernice o podpore obnoviteľných zdrojoch energie (prepracované znenie) z roku 2018 (RED II).

VLK je presvedčený, že zahrnutie lesnej biomasy ako obnoviteľného paliva do RED II mimoriadne podkopáva ciele smernice a má ďalekosiahle a škodlivé dôsledky  na ničenie lesných ekosystémov. VLK sa ďalej domnieva, že spaľovanie dreva na energiu prináša viac emisií uhlíka v atmosfére ako spaľovanie fosílnych palív vrátane uhlia.  Sme presvedčení, že mimoriadne zvýšenie ťažby, ktoré je potrebné na výrobu energie z lesnej biomasy, ničí samotné lesné ekosystémy, ktoré doposiaľ absorbovali uhlík z atmosféry.

Myslíme si, že zdraví ľudia môžu žiť jedine v zdravej krajine a k slovenskej zdravej krajine patria nerozlučne prirodzené lesy, ktoré nám prinášajú množstvo benefitov nevyčísliteľnej hodnoty. Preto urobí VLK všetko, na slovenskej, ale aj európskej úrovni, aby sme ničenie našich lesov zastavili.

Aj z týchto dôvodov VLK podal podnety na prokuratúru na preverenie dodržiavania zákona č. 309/2009 Z.z, ktorý nepriznáva dotácie za spaľovanie dreva pochádzajúceho z lesných porastov. Súčasne žiadame poslancov Národnej rady SR, aby vykonali poslanecký prieskum v dvoch spaľovniach, v Bardejove a v Topoľčanoch a zároveň v Úrade pre reguláciu sieťových odvetví, pretože existujú dôvodné podozrenia nedodržiavania spomenutého zákona.

Ďalšie informácie nájdete: www.eubiomasscase.org, a na tejto stránke

Juraj Lukáč, juro@osadne.sk, +421 903 77 29 56

Peter Sabo, peto@wolf.sk, +421 911 80 06 23


Vo štvrtok 6.12.2018 dostali naše lesy parádneho Mikuláša, keď poslanci NR SR schválili návrh novely zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie. Prezident SR Andrej Kiska túto novelu dňa 11.12.2018 podpísal, čím vstúpila dňa 1.1.2019 do platnosti.

Je to obrovský úspech a ĎAKUJEME VŠETKÝM, ktorí rozprávali a písali poslancom o dôležitosti schválenia zákona, a tiež samotným poslancom, ktorí svojim hlasovaním prispeli k tomu, aby bol BIOMASAKER zastavený.

Výsledok hlasovania