Evolúcia kampane BIOMASAKER

 • 19. júna 2009 – NR SR schválila zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Apríl – September 2011 – komunikácia so zástupcami firmy LYCOS-MALT
 • 2010 – 2013 – zber podkladov
 • 12. december 2013 – Stretnutie s aktivistami v Bardejove.
 • 23. január 2014 – Stretnutie s Bardejovskými aktivistami. Témou bol súvis navýšenia ťažby v mestských lesoch Bardejova s činnosťou spaľovne BIOENERGY BARDEJOV.
 • Január – Február 2014 – VLK vypracoval Analýzu „Spracovanie biomasy v regióne východného Slovenska vo vzťahu k zachovaniu prirodzených lesov“. Cieľom analýzy bolo poukázať na využívanie dendromasy na východnom Slovensku a z toho plynúce ohrozenie pre tunajšie lesy a dreviny rastúce mimo lesa. Na základe dostupných informácií o potenciály zdrojov dendromasy v Prešovskom a Košickom kraji, o produkcii energetickej dendromasy na
  Slovensku a o štruktúre a kapacitách spotrebiteľov energetickej dendromasy sme sa snažili poukázať na veľký nepomer medzi produkciou a spotrebou energetickej dendromasy.
 • Február 2014 – článok „BIOMASAKER“ v občasníku Virkoľak.
 • Marec 2014 – Hromadná pripomienka k návrhu Akčného plánu Národného programu využitia potenciálu dreva Slovenskej republiky. VLK s podporou 1561 občanov predložil v marci 2014 Ministerstvu pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR (MPRV SR) hromadnú pripomienku k materiálu Akčný plán Národného programu využitia potenciálu dreva Slovenskej republiky. Pripomienkovaný dokument obsahuje opatrenia, ktoré budú mať negatívny vplyv na chránené územia na Slovensku a zvýšia využitie drevnej biomasy na Slovensku.
 • Marec 2014 – článok na Blog SME „Kto bohatne na ničení lesov“.
 • 1. apríl 2014 – VLK spustil kampaň BIOMASAKER pri najväčšej jedli na Čergove. Cieľom kampane je zrušenie štátnych dotácií na všetko drevo spaľované v biomasových zariadeniach okrem dreva pochádzajúceho z energetických porastov a z odpadu z drevospracujúceho priemyslu. Dôvodom je fakt, že na Slovensku ubudlo od roku 2000 760 km2 lesov (približne rozloha okresu Trnava) a v súčasnej dobe sa ťaží takmer 4 milióny kubíkov dreva na
  energetické účely, pričom udržateľná ťažba všetkého dreva je na lesných a nelesných plochách 5,8 – 6 miliónov kubíkov. Súčasne bola spustená aj petícia za zrušenie štátnych dotácií na spaľovanie dreva v biomasových zariadeniach.
 • Máj 2014 – VLK nasadil fotopascu na snímanie skladu v BIOENERGY BARDEJOV. Po pár mesiacoch nám ju zamestnanci BIOENERGY ukradli.
 • Júl 2014 – VLK podal podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) na prešetrenie kvality spaľovaného dreva v 14 biomasových spaľovniach na celom Slovensku. Vyhláška ÚRSO totiž ukladá povinnosť spaľovať iba drevo najhoršej kvality, t.j. drevo triedy VI, ktoré v zmysle definície štátnej technickej normy nie je vhodné na žiadne iné priemyselné spracovanie – tzv. palivové drevo.
 • 11. august 2014 – Články „Biomasa ako spása“ a „Niektoré teplárne nespaľujú odpad, ale aj kvalitné drevo“ v denníku Pravda
 • 26. august 2014 – Občania zorganizovali pred firmou BIOENERGY Bardejov protest proti ničeniu slovenských lesov. Firma BIOENERGY sa stala symbolom kampane pretože ide o jedného z najväčších spracovateľov drevnej štiepky na Slovensku. Práve na príklade tejto firmy sme prostredníctvom médií upozornili verejnosť existujúci problém s podporou spaľovania drevnej štiepky a informovali sme o našich aktivitách. Téma zaujala aj média a množstvo príspevkov sa objavili v celoslovenských a aj regionálnych médiách (RTVS, Markíza, Pravda, Korzár, Nový čas …).
 • 6. september 2014 – O tom, že aj dobrá hudba podporuje zrušenie štátnych dotácií na spaľovanie dreva v biomasových zariadeniach sa mohli presvedčiť účastníci benefičného koncertu skupiny Longital a Katky Koščovej na podporu kampane BIOMASAKER
 • 12. november 2014 – Stretnutie s ministrom ŽP Petrom Žigom a štátnym tajomníkom p. Ilavským v Stakčíne. Témou bol návrh VLK-a na zmenu zákona o OZE, tak aby boli zrušené dotácie na spaľovanie dreva.
 • December 2014 – ÚRSO ukončil kontrolu v 14 biomasových spaľovniach. V rozhodnutiach potvrdil podozrenia LZ VLK, v spaľovniach sa spaľovalo až 84 % dreva vyššej kvality ako je povolené a udelil pokuty pre BIOENERGY TOPOĽČANY vo výške 10 000 EUR a pre BIOENERGY Bardejov vo výške 15 000 EUR.
 • December 2014 – Článok „BIOMASAKER. Slovenské know-how“ vyšiel v časopise Zavýjanie.
 • December 2014 – Na základe podnetov VLK-a ÚRSO vypracoval Analýzu využívania drevnej štiepky pri výrobe elektriny a tepla v ktorej potvrdil zistenia VLK-a. ÚRSO zistil, že spaľovne nakupujú drevnú hmotu cez nastrčených sprostredkovateľov, čím umelo navyšujú ceny nakúpenej suroviny.
  Úrad následne znížil maximálnu cenu za drevnú štiepku, ktorú si môžu výrobcovia tepla z tohto paliva zahrnúť do ceny tepla o 26 % a plánoval iniciovať zmeny v platných pravidlách prideľovania dotácií na výrobu elektrickej energie. ÚRSO potvrdil, že dochádza k umelému navyšovaniu ceny dreva.
 • Apríl – November 2014 – VLK zbiera podpisy pod petíciu BIOMASAKER
 • December 2014 – VLK vydáva Tlačovú správu „VLK má pravdu! Ako dotovaná biomasa sa spaľuje kvalitné drevo z chránených území“.
 • December 2014 – VLK odovzdal petíciu BIOMASAKER s 38 000 podpismi občanov Slovenska Ministerstvu hospodárstva SR.
 • 11. marec 2015 – Stretnutie so štátnym tajomníkom MŽP SR p. Ilavským. Odovzdali sme podklady ku kampani BIOMASAKER a vysvetlili sme mu prečo žiadame o zrušenie dotácií na spaľovanie dreva.
 • Máj 2015 – Spustenie stránky biomasaker.wolf.sk
 • 20. mája 2015 – VLK podáva podnet na prešetrenie možného porušenia ustanovení zákona č. 309/2009 Z. z. spoločnosťou BIOENERGY BARDEJOV
 • 22. mája 2015 – VLK vydáva Tlačovú správu „Štátny podnik Hydromeliorácie plánuje vyrúbať drevnú biomasu na odvodňovacích kanáloch s celkovou dĺžkou takmer 5 400 km.“
 • 25. mája 2015 sa pred spaľovňou BIOENERGY Bardejov uskutočnila protestná akcia, ktorej cieľom bolo poukázať na negatívne dopady dotácií na spaľovanie drevnej biomasy.
 • 25. mája 2015 – VLK vydáva Tlačovú správu „V kampani BIOMASAKER mal VLK pravdu. Viac ako 80% dreva sa spaľuje nelegálne!“
 • 25. mája 2015 – VLK s podporou 1871 občanov SR podal hromadnú pripomienku k návrhu Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike v znení vyhlášky č. 189/2014 Z. z. Hromadnou pripomienkou sme žiadali ÚRSO o zastavenie dotácií pre zariadenia výrobcov elektriny uvedené do prevádzky od 1. januára 2016, ktorý spaľujú drevnú biomasu, ktorá nepochádza z energetických porastov alebo nie je odpadom z drevospracujúceho priemyslu, t.j. drevo z bežných hospodárskych lesov a drevín rastúcich mimo lesa (brehové porasty, remízky, vetrolamy …). Pripomienka nebola akceptovaná.
 • 17. apríl 2015 – Stretnutie s poslancami NR SR k návrhu VLK-a na zmenu zákona o OZE.
 • 3. jún 2015 – Článok v denníku Korzár „Bardejovskú Bioenergy neminula pokuta za spaľovanie kvalitného dreva“.
 • 4. jún 2015 – Článok „Kšefty s biomasou?“ v Denníku N
 • 5. jún 2015 – VLK vydáva Tlačovú správu „Európska úznia finančne podporí ťažbu dreva v chránených územiach a ďalšie využívanie drevnej biomasy na Slovensku.“
 • Jún 2015 – ORF: ENERGIE – EUROPA AUF DEM HOLZWEG. Film ORF „ENERGIE – EUROPA AUF DEM HOLZWEG“ (jún 2015) poukazuje na problémy využívania drevnej biomasy ako zdroja energie na úrovni EÚ, ale s dopadom
  pre lesy na celom svete. BIOMASAKER je jedným z prezentovaných príkladov.

  https://www.youtube.com/watch?v=xeLjUfsmM7E – časť 1

  https://www.youtube.com/watch?v=8LTq4H-x0Kk – časť 2

  https://www.youtube.com/watch?v=VZhSoWxB-pM – časť 3

 • Leto 2015 – Článok „Drevo nie je obnoviteľný zdroj energie“ v českom časopise 7G
 • 17. august 2015 – Na základe podnetu LZ VLK z mája 2015 Slovenská obchodná inšpekcia prekvapivo zisťuje, že BIOENERGY Bardejov nie je vlastníkom drevnej biomasy, ktorá sa nachádza v areály firmy a je určená na spálenie.
 • 23. október 2015 – VLK podáva opätovne podnet na prešetrenie možného porušenia ustanovení zákona č. 309/2009 Z. z. spoločnosťou BIOENERGY BARDEJOV
 • 30. október 2015 – VLK vydal tlačovú správu „SOI a ÚRSO kryjú tunelovanie štátneho rozpočtu?“
 • 30. október 2015 – Článok „Ochranári rozkrývajú pozadie biznisu s dotáciami na biomasu“ v denníku Korzár
 • November 2015 – FERN: Up In Flames. Štúdia Fred-a Pearce-a pre mimovládnu organizáciu FERN ukazuje, že európske lesy boli napadnuté v mene zelenej energia. Správa sa zameriava na lesy v Európe a USA ohrozené tlakom na využívanie bio-energie, ktorý je poháňaný obrovskými dotáciami z EU a jej členských štátov. BIOMASAKER je jednou z prípadových štúdií. Takmer polovica dreva vyťaženého v Európskej únii je v súčasnosti využívaná na výrobu energie, čo tvorí 60 percent z produkcie obnoviteľných zdrojov energie. Táto energia však tvorí iba 5 % energetických potrieb EÚ. http://www.fern.org/flames.
 • Január 2016 – VLK vstúpil do 49 konaní o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pre navrhovanú činnosť „Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby poškodeného prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami a zavedenie vhodných preventívnych opatrení; Investície do preventívnych opatrení zameraných na zníženie následkov pravdepodobných prírodných katastrof, nepriaznivých udalostí a katastrofických udalostí.“, ktorých predkladateľom je Hydromeliorácie š.p. Výsledkom je dohoda medzi LZ VLK a Hydromeliorácie š.p., v ktorej boli prijaté všetky naše pripomienky týkajúce sa výrubov drevín pri realizácií navrhovanej činnosti.
 • 26. január 2016 – Stretnutie s poslankyňou NR SR. Témou je návrh VLK-a na zmenu zákona o OZE.
 • 16. marec 2016 – Stretnutie s poslancom NR SR. Témou je návrh VLK-a na zmenu zákona o OZE.
 • 24. máj 2016 – Stretnutie s poslankyňou NR SR. Témou je návrh VLK-a na zmenu zákona o OZE.
 • Máj – Jún 2016 – Lobbying u poslancov NR SR s cieľom presadiť predloženie a schválenie návrhu novely zákona o OZE.
 • Jún 2016 – Článok „BIOMASAKER“ v českom časopise Veronica.
 • 16. júna 2016 – NR SR hlasovala o Návrhu novely zákona o OZE. Hlavným cieľom návrhu novely zákona bolo dosiahnuť, aby boli zrušené štátne dotácie na spaľovanie dreva v biomasových zariadeniach, okrem dreva pochádzajúceho z energetických porastov a odpadu z drevospracujúceho priemyslu. Návrh na zmenu zákona neprešiel prvým čítaním, proti hlasovalo 77 poslancov NR SR.
 • 7. október 2016 – VLK s podporou 1023 občanov Slovenskej republiky podal hromadnú pripomienku k návrhu dokumentu „Kritérií udržateľného využívania biomasy v regiónoch Slovenska pre programy SR na obdobie 2014 – 2020 spolufinancované z EŠIF – so zameraním na drevnú biomasu.“. Predložený návrh dokumentu umelo nadhodnocuje ročné množstvo disponibilných zdrojov palivovej dendromasy na Slovensku a zároveň výrazné podhodnocuje súčasnú spotrebu. Výsledkom je, že predložený dokument identifikoval voľné disponibilné zdroje palivovej dendromasy, no skutočnosť je taká, že už v súčasnosti spotreba palivovej dendromasy prekračuje dostupné zdroje minimálne o 45 %.
 • November 2016 – BIOMASAKER je súčasťou publikácie „Black book of bioenergy“, ktorú vydal BirdLife International.
 • 24. november 2016 – Článok „Protected forests in Europe felled to meet EU renewable targets“ v The Guardian.
 • 9. január 2017 – VLK predložil doplňujúce pripomienky k návrhu dokumentu „Kritérií udržateľného využívania biomasy v regiónoch Slovenska pre programy SR na obdobie 2014 – 2020 spolufinancované z EŠIF – so zameraním na drevnú biomasu.“. K 70 stranovému dokumentu sme predložili 8 strán zásadných pripomienok.
 • 10. január 2017 – VLK vypracoval stanovisko k zámeru rekonštrukcie uhoľného kotla K3 v prevádzke „Tepláreň“ v Humennom na spaľovanie biomasy – drevnej štiepky.
 • 16. marec 2017 – VLK, spolu s 1189 občanmi Slovenskej republiky, podal hromadnú pripomienku k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie. Ministerstvo hospodárstva predložilo návrh na zmenu zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie tak, aby bolo možné podporovať výrobu bioetanolu aj z dreva. Pre slovenské lesy tak naplánovali ďalší tvrdý zásah v podobe nového, umelo vyvolaného dopytu. V nasledovnom rozporovom konaní sa podarilo čiastočne presadiť naše pripomienky do finálnej verzie zákona.
 • Apríl 2014 – doteraz – VLK vstupuje do konaní orgánov štátnej správy na celom Slovensku, ktorých predmetom bolo povolenie výrubov stromov. Podarilo sa nám zabrániť výrubom tisícok stromov, pričom najlepším príkladom je plánovaný výrub v obci Slatinka pri Zvolene, kde žiadateľ plánoval vyrúbať cca 100 000 stromov.
 • Apríl 2014 – doteraz – VLK monitoruje v teréne nelegálne výruby a podáva podnety na ich prešetrenie.
 • 11. septembra 2017 – NR SR znova hlasovala o Návrhu novely zákona o OZE. Hlavným cieľom návrhu novely zákona bolo zrušenie štátnych dotácií na spaľovanie dreva v biomasových zariadeniach, okrem dreva pochádzajúceho z energetických porastov a odpadu z drevospracujúceho priemyslu. Návrh na zmenu zákona neprešiel prvým čítaním, k schváleniu chýbalo opäť 9 hlasov.
 • September 2017 – VLK sa zúčastnil stretnutia európskych mimovládnych organizácií pod názvom „Big bioenergy meeting“ v Bruseli. Cieľom bolo koordinovať postup pri pripravovanej zmene európskej smernice o
  obnoviteľných zdrojoch energie.
 • September 2017 – Lobbying u slovenských europoslancov s cieľom ovplyvniť hlasovanie o pripravovanej zmene európskej smernice o obnoviteľných zdrojoch. energie
 • 25. júna 2018 – Po tretíkrát hlasovala NR SR o Návrhu novely zákona o OZE. Tentokrát bol návrh úspešný. Návrh zákona prešiel prvým čítaním. Druhé čítanie sa očakáva v priebehu novembra 2018.
 • August 2018 – V rámci dokumentárneho cyklu Biele vrany a hrdinovia medzi nami vznikol dokument Biomasaker režisérky Jany Bučky o sofistikovanom plienení slovenskej prírody. Ako uviedla samotná režisérka filmu „Biomasaker je o ekocíde, ktorú treba zastaviť“.
 • August – Október 2018 – VLK sa zúčastnil viacerých diskusií spojených s premietaním dokumentárneho filmu Biomasaker.
 • Jún – december 2018 – Lobbying u poslancov národnej rady.
 • 6. decembra 2018 – poslanci NR SR schválili návrh novely zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie v treťom čítaní. Návrh zákona prešiel v pôvodnej forme, ktorú sme predkladali už v roku 2016. Naše lesy dostali najkrajšieho Mikuláša