Na úvod

BIOMASAKER

Na tejto stránke nájdete základné informácie o aktivitách Lesoochranárskeho zoskupenia VLK počas kampane BIOMASAKER, o postupe, ako ukončíme kampaň, a množstvo informácií a dokumentov k problematike dotácií. Cieľom kampane je zrušenie štátnych dotácii na spaľovanie drevnej biomasy v zariadeniach na výrobu elektrickej energie na Slovensku.

Sumár

Summary

Tlačové správy: Program rozvoja vidieka (5.6.2015)
Hydromeliorácie (29.5.2015)
ÚRSO (25.5.2015)
Politické prepojenia (19.6.2015)
SOI a ÚRSO kryjú tunelovanie štátneho rozpočtu? (30.10.2015)

Lesoochranárske zoskupenie VLK začalo 1. apríla 2014 pri najväčšej jedli na Čergove kampaň BIOMASAKER. Cieľom kampane je zrušenie štátnych dotácií na všetko drevo spaľované v biomasových zariadeniach okrem dreva pochádzajúceho z energetických porastov a z odpadu z drevospracujúceho priemyslu. Dôvodom je fakt, že na Slovensku ubudlo od roku 2000 760 km2 lesov (približne rozloha okresu Trnava) a v súčasnej dobe sa ťaží takmer 4 milióny kubíkov dreva na energetické účely, pričom udržateľná ťažba všetkého dreva je na lesných a nelesných plochách 5,8 – 6 miliónov kubíkov.

foto s transparentom

Aký nekoncepčný je postoj slovenských štátnych orgánov k problému spaľovania biomasy na energetické účely naznačuje situácia na východnom Slovensku, kde celkové ročné využiteľné množstvo drevnej biomasy zo všetkých zdrojov (lesné hospodárstvo, drevospracujúci priemysel, biele plochy, ostatná drevinová vegetácia mimo lesa, komunálna zeleň) je v Prešovskom a Košickom kraji spolu 530 000 ton. Ročná spotreba dendromasy v roku 2013 v Prešovskom a Košickom kraji bola približne  1 000 000 tonRočný deficit dendromasy vhodnej na energetické využitie bol už pred dvoma rokmi 470 000 ton a nové spaľovne stále pribúdajú. Zdroje, ktorými sa tento deficit kompenzuje sú:

  • využívanie dreva zaradeného do vyšších tried kvality na energetické účely,
  • znižovanie rubnej doby,
  • prekračovanie etátu v lesných porastoch
  • nelegálna ťažba dendromasy v lesoch a mimo lesa,
  • prekračovanie ročnej kapacity porastov na nelesných plochách – biele plochy, vetrolamy, brehové porasty,
  • výruby okolo lesných ciest,
  • dovoz zo zahraničia – Ukrajina, Poľsko, Maďarsko.

transparent pri dreve

 

Všetko dôležité o Biomasakri nájdete aj vo filme Jany Bučkovej, ktorý bol vysielaný na RTVS a vo výzve na stránke wolf.sk.