Hydromeliorácie

Štátny podnik Hydromeliorácie plánuje vyrúbať drevnú biomasu na odvodňovacích kanáloch s celkovou dĺžkou takmer 5 400 km.

Vláda Slovenskej republiky schválila na svojej 134. schôdzi Koncepciu revitalizácie hydromelioračných sústav na Slovensku. V schválenom dokumente je naplánované „vykonať základnú opravu a údržbu odvodňovacích kanálov v zostávajúcej dĺžke 5 338 km“.

Skúsenosti z rokov 2012 a 2013, kedy došlo k výrubom na 250 km odvodňovacích kanálov na východnom Slovensku, ukazujú, že pod „opravou a údržbou“ sa myslí ťažba drevnej biomasy. Štátny podnik Hydromeliorácie uvádzal v povereniach pre firmy, ktoré ťažili drevnú biomasu na odvodňovacích kanáloch klauzulu „vyťaženú drevnú hmotu … je zhotoviteľ povinný na vlastné náklady odstrániť … a nakladať s ňou s cieľom jej likvidácie“. Drevnú hmotu, ktorej cena na trhu je v súčasnosti cca 58 €/t, štátny podnik definoval ako odpad, ktorý je potrebné zlikvidovať. Celkovo bola na výrub určená plocha spolu 200 ha, na ktorej sa nachádzalo min. 20 000 t dreva. Trhová cena tohto „odpadu“, ktorý štátny podnik zadarmo odovzdal súkromným firmám, sa pohybovala na úrovni 1,2 mil. €. Pre porovnanie, Ministerstvo pôdohospodárstva SR poskytlo v roku 2013 štátnemu podniku Hydromeliorácie dotáciu vo výške 950 tis. EUR a celkové príjmy štátneho podniku z prenájmu hydromelioračného majetku za rok 2013 predstavujú 86 tis. EUR.

Koncepcia revitalizácie hydromelioračných sústav na Slovensku 2014

Poverenie pre firmy na údržbu odvodňovacích kanálov od Hydromeliorácie š.p.

Ako je možné vidieť na obrázkoch, tieto zásahy nemajú žiadny zmysel pre sprietočnenie odvodňovacej sústavy. Efekt je skôr opačný, po vyrúbaní starších stromov dôjde k presvetleniu plochy a na mieste vyrastie hustý porast, ktorý naozaj spomaľuje odtok vody.

Výrub na melioračnom kanáli pri PR Bisce v januári 2013
Výrub na melioračnom kanáli pri PR Bisce v januári 2013 (okres Trebišov). V tomto prípade došlo aj k nelegálnemu výrubu priamo v Prírodnej rezervácii Bisce.

Ten istý kanál v marci 2015
Ten istý kanál v marci 2015.

Druhým príkladom je Zmluvu o dielo č. HM/089 – 2012/300 z roku 2012 medzi Hydromeliorácie š.p. a firmou Ing. Michal Iváň LAND-servis. Podľa tejto zmluvy súkromná firma odkupuje od štátu 92,34 m3 dreva za 131,4 €, čo je v prepočte 1,42 €/m3. Reálna cena takéhoto dreva sa môže pohybovať na úrovni 40 €/m3 a vyššie.

Zmluva medzi Hydromelioracie š.p. a firmou LAND-Servis

Na základe týchto skúseností si myslíme, že pod navrhovaným opatrením „vykonať základnú opravu a údržbu odvodňovacích kanálov v zostávajúcej dĺžke 5 338 km“ sa znovu skrýva snaha o bezplatný prístup k drevnej biomase vo vlastníctve štátu. Výruby takýchto porastov sú výrazným negatívnym zásahom do krajiny a sú neospravedlniteľné ak k ním na štátnych pozemkoch dochádza len z dôvodu vytvárania zisku pre súkromné spoločnosti. Pri uvedenej dĺžke kanálov a pri použití overeného spôsobu údržby z minulosti by sa tak štát dobrovoľne pripravil o 25 mil. EUR.