Akčný plán NPRPDSR

Hromadná pripomienka k návrhu Akčného plánu Národného programu využitia potenciálu dreva Slovenskej republiky

VLK s podporou 1561 občanov predložil v marci 2014 Ministerstvu pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR (MPRV SR) hromadnú pripomienku k materiálu Akčný plán Národného programu využitia potenciálu dreva Slovenskej republiky. Pripomienkovaný dokument obsahuje opatrenia, ktoré budú mať negatívny vplyv na chránené územia na Slovensku a zvýšia využitie drevnej biomasy na Slovensku.


Ťažba drevnej biomasy v Národnom parku Poloniny

Pripomienka smerovala najmä proti nasledujúcim návrhom MPRV SR, ako predkladateľa dokumentu:

  • znižovanie rozlohy prírodných rezervácií (území s najvyšším stupňom ochrany prírody) za účelom ťažby dreva na týchto územiach,
  • budovanie nových lesných ciest a ťažbu dreva v národných parkoch a v chránených územiach so 4. stupňom ochrany prírody,
  • zvyšovanie využívania dreva na energetické účely – biomasa,
  • vytváranie lesných plantáží (nestabilných krátkovekých monokultúr) na lesných pozemkoch.

Predkladateľ v prílohe č. 5.5 – Doložka vybraných vplyvov na životné prostredie vyhodnotil, že vyššie uvedené opatrenia nebudú mať ŽIADNY vplyv na zložky životného prostredia a chránené územia. VLK s podporou občanov preto požadoval:

  • posúdiť predložený dokument ako strategický dokument z hľadiska vplyvov na životné prostredie,
  • opätovne prehodnotiť vplyv predkladaného materiálu na životné prostredie v prílohe č. 5.5 – Doložka vybraných vplyvov na životné prostredie.

Akčný plán Národného programu využitia potenciálu dreva Slovenskej republiky

Text hromadnej pripomienky LZ VLK k návrhu Akčného plánu Národného programu využitia potenciálu dreva Slovenskej republiky

Následne sa zástupca VLK-a zúčastnil na rozporovom konaní, predmetom ktorého bolo prerokovanie pripomienok verejnosti. Napriek tomu, že sa na rokovaní nepodarilo rozpor odstrániť, Ministerstvo predložilo materiál na rokovanie vlády a tá ho schválila na svojom zasadnutí 14. mája 2014 pod číslom 225.

Záznam z rozporového konania

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 225 zo 14. mája 2014 k Návrhu Akčného plánu Národného programu využitia potenciálu dreva Slovenskej republiky